Sidor

18 oktober, 2008

Vetenskap: nytta eller nöje

Har noterat hur regeringen satsar mer på forskning men vill själva bestämma hur en tredjedel av pengarna skall användas. Varför? Bättre nytta för samhället? Hur vet de vad som kommer att vara till bäst nytta?

Varför finns vetenskap? Vad har vi vetenskap till? Måste vetenskap vara till nytta och vilken vetenskap är till nytta?

Vetenskapen har utformats under flera hundra år, för att inte säga tusen, och det är svårt att säga när den fick sin nuvarande form. Den utvecklas ju också fortfarande och är lite olika inom olika discipliner

Vem eller när man var först beror ju lite på hur man definierar vetenskap.
Försokraterna var kanske de första att ställa frågor utan att direkt svara med religiösa föreställningar.

Teorier måste kunna falsifieras
Den som naturvetenskapen mest kanske har influerats av under senare tid är Karl Popper och hans falsifierbarhetstest. En teori ska kunna säga vad som inte får ske om teorin skall vara sann. Enligt Popper kan man aldrig bevisa att något är absolut sant däremot kan man falsifiera något. Alltså genom experiment, observationer etc "bevisa" att en teori inte stämmer.

Ett är de flesta inom vetenskapen överens om, vetenskap är inte direkt till för något, det är bara ett sett att försöka förstå världen. Man har kommit överens om ett antal förhållningssätt och kriterier som man måste följa för att få kalla det vetenskap, inom naturvetenskapen då kanske främst Poppers tankar. Det är alltså inte självklart att all forskning direkt kommer att leda till ett bättre samhälle eller vara till nytta för människor.

För att citera Gustave Le Bon
"Science has promised us truth and understanding of such relationships as our minds can grasp; it has never promised us either peace or happiness"

och då skall man komma ihåg att "truth" i det här fallet inte betyder den absoluta sanningen utan en vetenskaplig sanning, dvs. den för tillfället bäst underbyggda, och bevisade teorin. Dessa kan ändra sig om man med vetenskapliga metoder upptäcker att det är en annan teori som stämmer bättre. Forskare kan dessutom vara oense om över huruvida en teori stämmer eller inte beroende på vilka bevis och argument man tycker är bäst. Det kritiska momentet, kanske speciellt självkritiken, är en väldigt viktig del.

Nyttan med vetenskapen
Om nu vetenskapen inte är till för samhället varför skall man lägga så mycket pengar på forskning om man nu inte jobbar aktivt för samhället. Ja till att börja med kan man ju säga att kunskapen om den här världen gagnar ofta samhället. Mycket av den kunskap som kommit ur forskning har utvecklat samhället.

Fri Forskning åt folket
Forskningen måste vara fri av flera orsaker. Om man styr forskning så "tvingar" man forskare att tänka på lösningar inom just det området istället för att styras av egna ideer och kreativa infall. Resultaten måste vara obundna och det skall inte finnas någon bakom som vill att det ska bli ett visst resultat.
Vi vet dessutom inte vad som är vitigt för samhället eller vad som kan bli viktigt i framtiden. Ingen har möjlighet att veta vilken forskning och vilka ideer som kommer att bli betydelsefulla upptäckter.

Satsa mer på vetenskap! Låt den vara fri!

0 kommentarer: